Có một câu nói như thế này: “Người đã muốn đưa em về nhà thì bất kể Đông-tây-nam-bắc đều có thể thuận đường” 🥰
comments 15
Login
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App