گرگها خوب بدانند که در این ایل غریب گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز گر چه مردان قبیله همگی کشته شدن توی گهواره چوبی پسری هست هنوز آب اگر نیست نترسید که در غافله مان دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
comments 0
Login
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App